Strona główna

Projekt „Młodzi aktywni” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt „Młodzi aktywni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk w partnerstwie z CITYSCHOOL S.C. PAWEŁ KĘDZIERSKI, PIOTR KOSSOWSKI, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału w projekcie „MŁODZI AKTYWNI”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej 140 osób (84 kobiety, 56 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC), pozostających bez pracy (112 osób biernych zawodowo i 28 osób bezrobotnych, w tym 14 osób długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy realizowane w okresie  01.01.2017 – 31.03.2018r. z planowanym przedłużeniem do 30 września 2018r.

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

 • identyfikacja potrzeb oraz poradnictwo zawodowe (w tym IPD) – 5 h na Uczestnika Projektu,
 • szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu (jedno do wyboru):
  • „Magazynier” – 187h na grupę (w tym 120h modułu magazynier oraz 67h modułu operator wózków widłowych) – przewidziane dla 24 Uczestników Projektu;
  • „Pracownik obsługi biurowej” – 120 h na grupę, w tym 40h modułu z organizacji i funkcjonowania biura oraz 80h z obsługi komputera)– przewidziane dla 24 Uczestników Projektu;
  • Spawacz MAG” – 160h na grupę – przewidziane dla 24 Uczestników Projektu;
  • Szkolenie zawodowe wybrane na podstawie IPD z katalogu dostępnych szkoleń – czas trwania i rodzaj szkolenia wyniknie z IPD – przewidziane dla 68 Uczestników Projektu;
 • 5-miesięczne płatne staże zawodowe – przewidziane dla każdego Uczestnika Projektu,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – 8 h na Uczestnika Projektu.

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Wykwalifikowaną kadrę
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości max 6,65 zł za każdą godzinę szkolenia
 • Catering podczas szkoleń zawodowych
 • Certyfikaty/ zaświadczenia potwierdzające nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji
 • Stypendium stażowe w wysokości 1 000,00 zł/ m-c/ os.
 • opłacone niezbędne badania, egzaminy, ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdu na identyfikację, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz pośrednictwo pracy

W rezultacie w wyniku udzielanego wsparcia w projekcie zatrudnienie uzyska:

 • min 35% długotrwale bezrobotnych uczestników
 • min 48% uczestników o niskich kwalifikacjach
 • min 17% uczestników z niepełnosprawnościami
 • min 43% pozostałych uczestników projektu nienależących do w/w grup.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.03.2018

Wartość projektu:  1 871 662,08 zł

Dofinansowanie projektu: 1 778 078,97 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.03.2018 z planowanym przedłużeniem do 30 września 2018r.