Jak się zgłosić?

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO I EDYCJI PROJEKTU! 

PRZEDŁUŻAMY NABÓR DO I EDYCJI PROJEKTU DO DNIA 18 SIERPNIA 2017R. WŁĄCZNIE

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni”, należy zapoznać się z Regulaminem projektu oraz dostarczyć (osobiście/ pocztą/ kurierem lub elektronicznie) komplet dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. Przez komplet dokumentów rekrutacyjnych rozumiemy Formularz zgłoszeniowy z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi kwalifikowalność Kandydata/ ki do projektu.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami  do udziału w I edycji projektu przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail egrabowska@tag-consulting.pl lub w wersji papierowej w Biurze Projektu (ul. Ks. Szulca 3, pokój 1, Lubartów 21-100) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 do dnia 18.08.2017r. włącznie.

Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Wzory w/w dokumentów rekrutacyjnych dostępne  są na stronie www.mlodziaktywni.tag-consulting.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz w Biurze Projektu.

 

Nabór uczestników do projektu odbędzie się w 2 edycjach. Pierwszy nabór Uczestników przewidziany jest na PRZEŁOM LIPCA I SIERPNIA 2017R., drugi nabór uczestników na GRUDZIEŃ 2017R. W każdym naborze zakwalifikowanych do projektu będzie 70 osób, łącznie zrekrutowanych zostanie 140 osób (w tym 84 kobiety i 56 mężczyzn).

Rekrutacja do każdej edycji Projektu składa się z dwóch etapów:

I etap: ocena Formularza zgłoszeniowego,

II etap: analiza motywacji i predyspozycji zawodowych przeprowadzana przez doradcę zawodowego z max 80 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.

Lista 70 osób zakwalifikowanych do udziału w I oraz II edycji projektu (podzielona ze względu na płeć i status na rynku pracy) zostanie  zamieszczona na  www.mlodziaktywni.tag-consulting.pl oraz w Biurze Projektu.

Szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji do Projektu „Młodzi aktywni” zostały określone w Regulaminie projektu dostępnym na www.mlodziaktywni.tag-consulting.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.