Kto może wziąć udział

W projekcie „Młodzi aktywni” mogą wziąć udział osoby, które:

 • są w wieku 15-29 lat
 • zamieszkują w woj. lubelskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
 • pozostają bez pracy (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy lub osoby bierne zawodowo)
 • nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie uczestniczą w szkoleniu ( w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych)
 • w tym:
 • osoby z niepełnosprawnościami – min 30% Uczestników Projektu
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres min 12 m-cy) – min 10% Uczestników Projektu.

 

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, tj.:

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich
 • osoby nie posiadające kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego.

Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która należy do grupy docelowej konkursu 1.3.1 POWER, tzn. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych  i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Więcej informacji można znaleźć w dokumentach rekrutacyjnych, które dostępne są na www.mlodziaktywni.tag-consulting.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.